ارتباط با مشتری CRM
ارتباط با مشتری CRM
قیمت :75000 تومان
دوره کاربر پرتال
دوره کاربر پرتال
قیمت :138000 تومان
دوره آزمونگری
دوره آزمونگری
قیمت :75000 تومان
مدیریت  استراتژیک
مدیریت استراتژیک
قیمت :75000 تومان
ارتباط موثر
ارتباط موثر
قیمت :75000 تومان
 پداگوژی(مربیگری)
پداگوژی(مربیگری)
قیمت :400000 تومان
کاربر ICDL
کاربر ICDL
قیمت :586000 تومان
ICDL  خاص 28 ساعته
ICDL خاص 28 ساعته
قیمت :145000 تومان