دوره بازآموزی مدیریت استراتژیک 

30 ساعت بازآموزی -آزمون انلاین در مراکز

مبلغ (تومان) عنوان
75000 مدیریت استراتژیک

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :