مهارتهای حرفه ای و اداری کاربا رایانه مخصوص کارکنان در دفاتر و شرکتها و سازمانها میباشد 

و مشتمل بر مباحث پیشرفته WORD-EXCEL-POWER POINT  و اتوماسیون اداری میباشد

مبلغ (تومان) عنوان
98000 مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :